تجهیز رستوران لمو رویان

نام پروژه: تجهیزات فروشگاهی و رستورانی
مشتری : مجتمع رستوران لمو
آدرس پروژه : رویان

تجهیز رستوران لمو شامل تمام تجهیزات سخت افزار و نرم افزاری