تجهیز فروشگاه زنجیره ای لیدی گیت دو شعبه بابل

نام پروژه: تجهیزات فروشگاهی
مشتری : لیدی گیت شعبه 2
آدرس پروژه : بابل

تجهیز فروشگاه زنجیره ای لیدی گیت دو شعبه بابل شامل سیستم فروشگاهی و بارکدی