تجهیز فروشگاه زنجیره ای لیدی گیت یک شعبه بابلسر

نام پروژه: تجهیزات فروشگاهی
مشتری : لیدی گیت شعبه 1
آدرس پروژه : بابلسر

تجهیز فروشگاه زنجیره ای لیدی گیت یک شعبه بابلسر شامل سیستم فروشگاهی و بارکدی