تجهیز فروشگاه مازمارکت بابل

نام پروژه: تجهیزات فروشگاهی
مشتری : مازمارکت
آدرس پروژه : بابل

تجهیز فروشگاه مازمارکت به صندوق لمسی و نرم افزار فروشگاهی و دوربین های مداربسته