تجهیز مجتمع رستورانی سبو ساری

نام پروژه: تجهیزات فروشگاهی
مشتری : مجتمع رستورانی سبو
آدرس پروژه : ساری

تجهیز مجتمع رستورانی سبو ساری به صندوق فروشگاهی و نرم افزار فروش