تجهیز هایپر گوشت رویال پروتئین بابل

نام پروژه: تجهیزات فروشگاهی
مشتری : هایپر گوشت رویال پروتئین
آدرس پروژه : بابل

تجهیز هایپر گوشت رویال پروتئین بابل شامل صندوق لمسی فروشگاهی و نرم افزار فروش و ترازوهای دیجیتال