تجهیز هایپر گوشت عقیلی چمستان

نام پروژه: تجهیزات فروشگاهی
مشتری : هایپر گوشت عقیلی
آدرس پروژه : چمستان

تجهیز هایپر گوشت عقیلی چمستان شامل صندوق فروش و نرم افزار و ترازوهای دیجیتال