تجهیز هایپر گوشت مزرعه پروتئین چالوس

نام پروژه: تجهیزات فروشگاهی
مشتری : هایپر گوشت مزرعه پروتئین
آدرس پروژه : چالوس

تجهیز هایپر گوشت مزرعه پروتئین چالوس به صندوق لمسی فروش و نرم افزار فروشگاهی و دوربین های مدار بسته