تجهیز هایپر گوشت پاسرو گرگان

نام پروژه: تجهیزات فروشگاهی
مشتری : هایپر گوشت پاسرو
آدرس پروژه : گرگان

تجهیز هایپر گوشت پاسرو گرگان شامل صندوق فروش و نرم افزار فروشگاهی و میزهای چک اوت فروشگاه