تجهیز رستوران پرستوک قائمشهر

نام پروژه: تجهیزات فروشگاهی
مشتری : رستوران پرستوک
آدرس پروژه : قائمشهر

تجهیز رستوران پرستوک قائمشهر شامل صندوق فروشگاهی و نرم افزار فروش، سیستم برق اضطراری و دزدگیر