گیت کنترل تردد

گيت كنترل تردد متداول ترين سيستم براي بازرسي و كنترل تردد افراد در زمان ورود و يا خروج از اماكني است كه كنترل تردد در آنها ضروري ميباشد ، از قبيل : فرودگاه ها ، سالن هاي كنفرانس و سخنراني ، ورودي اماكن و ادارات دولتي ، مدخل ورودي دفاتر مقامات عاليرتبه ، خروجي انبارها و كارگاه ها و . .

بررسی گیت کنترل تردد

اما امروزه ازاين سيستم براي اهداف ديگري نيز استفاده ميگرددكه درآن كشف فلزات بمراتب كوچكتر از يك سلاح كمري مدنظر ميباشد از قبيل : انوع سلاح سرد ، گوشي همراه ، ابزار و قطعات فلزي در خروجي كارگاه ها و . . . كه در اين حالت ميبايست عوامل تاثير گذار در تنظيم و استفاده از سيستم را به دقت مورد توجه قرارداد ، هرچند امروزه پيشرفت هاي دانش الكترونيك توانسته است با استفاده از امكانات وسيع ميكروپروسسورها بطور قابل ملاحظه اي تأثير عوامل خارجي را در سيستم گيت كاهش دهد ، اما توجه به آنها به هرشكل در اخذ بالاترين ضريب بهره وري از گيت بسيار مؤثر ميباشد .

این گیت ها به این صورت کار میکنند که فلز همراه عابرين ، بر سنسور هاي موجود در ديواره هاي گيت تاثير مي گزارد ، حال با توجه به ضريب حساسيت تنظيم شده كه توسط اپراتور انتخاب و در حافظه گيت ثبت گرديده است ، گيت نسبت به كشف فلز همراه عابر اقدام مينمايد و وجود آن را توسط سيستم هاي مختلف به اپراتور اعلام ميكند ، اما در اين فرايند عوامل ذيل بطور نسبي با عث اختلال در كار گيت ميگردند حتي ممكن است بزرگي شدت اثر برخي از آنها به حدي باشد كه گيت قادر به كار در آن محيط نشود .

سرعت تردد عابرين
سرعت حركت عابرين از درون گيت بيشتر در تشخيص فلزات كوچك مؤثر ميباشد ، بدين معني كه هرچه عابر از درون گيت سريعتر عبور نمايد امكان تشخيص فلز همراه وي به نسبت اندازه آن با توجه به ضريب حساسيت و ضريب سرعت تردد تنظيم شده توسط اپراتور كاهش ميابد ، لذا بهتر است با توجه به شرائط تنظيم گيت ، اپراتور از عابرين بخواهد كه با سرعت مناسب از درون گيت عبور نمايند .

جهت عبور فلز
با توجه به اينكه فلزات همراه عابر از شكل يكنواختي برخوردار نيستند لذا جهت عبور آنها برحسب شكل ، از بين ديواره هاي گيت حائز اهميت است ، هرچند كه امروزه در گيت هاي پيشرفته ، با استفاده از سيستم B.A.D تأثير اين مسئله بسيار كم و ناچيز شده است ولي در برخي از موارد بخصوص در زمان عبور فلزات كوچك احتمال بروز آن مشاهده ميگردد ، ، بعنوان مثال تشخيص گوشي همراه برحسب اينكه در چه جهتي نسبت به شكل آن از گيت عبور نمايد حتما متفاوت خواهد بود

جنس و آلياژ فلز
تاثير فلزات مختلف حسب نوع آلياژ آنها بر سنسور هاي گيت ، متفاوت مي باشد ، آزمايشات انجام شده در اين خصوص نشان داده است كه اين تاثير رابطه مستقيمي با نوع سيستم الكترونيك مورد استفاده در گيت ها دارد ، كه مي تواند در مواردي باعث اختلال در كشف فلز همراه عابرين گردد ، چون تشريح فني و دقيق تر اين مسئله به دلايل امنيتي جايز نيست ، لذا به همين مختصر اكتفا مي نماييم .