نرم افزار حضور و غیاب بیمارستان ها

برای ارائه دستگاه حضور و غیاب در بیمارستان ها و همچنین تنظیم نرم افزار مناسب باید چند نکته را بررسی کرد

در بیمارستان ها شیفت پرسنل بطور نامنظم می باشد . قابلیت چینش برنامه زمانی یک ماهه پرسنل ، اعمال انواع محدودیتهای چینش شیفت بصورت روزانه و ماهانه براساس استانداردهای پزشکی از قابلیت های نرم افزار است . نظارت و کنترل بر عملکرد پرسنل ، کاهش هزینه ها و. استفاده از منابع را به دنبال خواهد داشت. برنامه ریزی موثر نیروی انسانی ، به حداقل رساندن اضافه کاری ، مدیریت بودجه و کاهش هزینه ها تاثیر چشمگیری بر معیارهای کمی و کیفی مجموعه تحت مدیریت خواهد داشت . نرم افزار مدیریت منظم شرایط متغیر بیمارستان را فراهم می کند.

با این ویژگی ها به بررسی امکانات کلیدی نرم افزار می پردازیم

مدیریت شیفت های نامنظم

نمی توانیم برنامه زمانی حضور یکساله برای پرسنل تدوین کنیم . سرپرستار یا رئیس بخش ، برنامه ها را حداکث یک ماهه می نویسد. صفحه زمان بندی و تعریف شیفت پرسنل به  ما امکان تعریف دوره های زمانی به مدت دلخواه می دهد . رابط کاربری گرافیکی آن باعث خواهد شد که این کار با چند کیلک ساده انجام شود و همچین می توانیم محدودیت شیفت نیز تعریف کنیم

مدیریت یکپارچه غیر متمرکز

به لحاظ فیزیکی واحدهای جداگانه ای وجود دارد . واحد پزشکی ، اداری ، نگهبانی ، انبار و دارو و درمان . این به معنای آن است که در مجموعه قوانین و ساعات کار ، نحوه پرداخت حقوق و نوع مدیریت هر بخش متفاوت از بقیه است . سرویس چارت به راحتی این امکان را می دهد که تمام مجموعه را به تفکیک تعریف کنیم و برای هر کدام قوانین و چارچوب پرسنلی خاصی را اعمال کنیم. آمار تردد حضور و غیاب پرسنل را بصورت از دفتر کار می توان چک کرد.

حذف کاغذ

تایید درخواستهای مرخصی ، مجوز های کارمندان و یا تغییرات شیفت های زیر مجموعه کار طاقت فرسایی ست . با استفاده از نرم افزار کافی ست هر صبح کارتابل الکترونیکی چک شود و با صرف حداکثر ده دقیقه به همه درخواستها پاسخ داد

ترابایت - حذف کاغذ (Paperless)

هر کارمند یک مدیر

نرم افزار برای هر کارمند یک نام کاربری و رمز عبور تعریف می کند و هر شخص قادر است از طریق اینترنت وارد پرونده الکترونیکی شخصی اش شود و همه چیز را مدیریت کند و تمامی تعاملات نیز ثبت می شود و فارغ از محدودیت زمان و مکان انجام می شود

قوانین متغیر پرسنلی

ضوابط استخدام در سازمان با گذر زمان تغییر می کند . قوانین جدید کارمندی از سوی دولت ابلاغ می شود. ضرایب تخصیصی ، مانده مرخصی ها ، ماموریت و … موتور امکان پردازش هر قانونی را می دهد به عبارت دیگر هیچ محدودیتی وجود ندارد .

محاسبات مانده مرخصی

حساب کتاب مرخصی به روش خاصی انجام می شود . قوانین مربوط به استحقاق سالیانه و انتقال مرخصی خاص خود را دارد . نرم افزار براساس سن و سابقه و دیگر فاکتورهای مدنظر محاسبه می کند . کافی ست معیارها و شاخص ها تعریف شود و همه چیز به موتور محاسبات نرم افزار سپرده شود